Containerafhentning

Med Leanpoint® Servicesystem får du styr på logistikken vedr. afhentning af containere fra alle dine gen-brugspladser. Når en container er fyldt og klar til afhentning, scanner pladsmedarbejderen en QR kode og containeren tilføjes automatisk til en liste over øvrige containere der også er klar.
Når dagen er ved at ved gået, markeres de containere der skal hentes, og systemet genererer automa-tisk en eller flere mails til den eller de transportører der skal komme for at hente containerne. Systemet kan endda automatisk regne ud om der skal solo- eller trækkørsel til.

Afhentningsliste

Alle containere der skal hentes føjes automatisk til Afhentningslisten med status Skal Afhentes. Herfra har hver genbrugsplads adgang til listen, og kan se de containere der vedrører dem. Administratorer kan se alle containere fra alle pladser, og indsnævre det viste via søgning.
Når en bestilling er afgivet, oprettes et ordrenummer for den/de bestilte containere, således at der kan kontrolleres i forhold til den faktura du senere vil modtage fra transportøren. De containere der er bestilt afhentning på, skifter automatisk status til Afhentning Bestilt. Der kan søges på status m.m.
Der sendes automatisk en kopi af hver ordre til genbrugspladsen.

Afhentningspladser og modtageranlæg

Du har alle dine afhentningspladser/genbrugsstationer lagt ind i systemet, og ligeledes alle de forskellige steder som modtager containerne, afhængig af hvad den enkelte container indeholder.

Systemet regner automatisk ud til hvilket modtageranlæg containeren skal køres og med hvilken trans-portør.

Fraktioner og containere

Systemet kender alle fraktioner, dvs. containerens indhold, og hvor de skal afleveres, og ud fra de givne forudsætninger finder systemet ud af resten.
Det vil sige en meget lettere tilgang for pladsmedarbejderne, da de reelt set blot skal sørge for at trykke på bestillingsknappen.

Fyldte containere registreres nemt og hurtigt med QR koder

Ud for hver fraktion på genbrugspladsen sættes en QR kode. QR koden indeholder oplysninger om hvil-ken genbrugsplads den er sat op, samt hvilket indhold/fraktion der er i containeren.

Når der scannes en QR kode kan pladsmedarbejderen angive det relevante containernummer, og så el-lers afsende scanningen til systemet, som herefter opretter en ny linje i Afhentningslisten.

Såfremt systemet kan se at der er mere end 1 container der skal hentes af samme transportør og køres til samme modtageranlæg, ændrer systemet de 2 filer fra Solokørsel til Trækkørsel, så også transportøren ved at det er en trækkørsel der er tale om. Det er som udgangspunkt billigere at få hentet 2 containere på én gang, end 2 containere á 2 gange.

Afgiv ordre til transportøren

Når pladsmedarbejderen ved at der ikke er flere containere der bliver fyldt nok til at skulle afhentes, sæt-tes der flueben i de containere der skal hentes, og ordren afgives. Systemet finder selv ud af at dele or-drer op i flere ordrer, såfremt der er forskellige transportører der skal afhente containerne, således at hver transportør og hans chauffør modtager en email med det skal hentes, og ikke andet.

Deponier og tidsforbrug på fraktioner

På modtageranlæggene, eller deponierne, er der også et behov for styring. Her er det tiden der bruges på de enkelte fraktioner der skal dokumenteres, og til dette bruges forskellige typer entreprenørmaski-ner, hvori der er installeret en GPS enhed.
I Leanpoint afgrænses hvert område/hver fraktion således at når en maskine kører ind i et område, f.eks. med en fraktion der kunne hedde Småt Brændbart, så begynder tidsregistreringen. Herved opnås doku-menteret data om hvor længe der bruges på hver enkelt fraktion. Når maskinen forlader området, eller kører ind i et nyt område, stopper tiden i det forladte område, og der startes en ny tid i det nye område.